Fiddlr by Ms.McB is onderdeel van Ms.McB Creations

 

 

1        OVEREENKOMST EN BEVESTIGING

1.1     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de
         consument (hierna: klant) en Fiddlr by Ms.McB (hierna: Fiddlr) gesloten overeenkomsten.

1.2    Prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven gelden niet automatisch voor
         toekomstige producten en typo's en vergissingen zijn voorbehouden. Prijzen zijn exclusief verzendkosten.

1.3    Aankoop dient door de klant schriftelijk te worden bevestigd door middel van het aanmaken van een gratis online
         account. Indien de klant dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de Fiddlr een aanvang maakt met de bestelling,
         dan zal de prijs op de de website als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Fiddlr
         eerst nadat deze schriftelijk door Fiddlr zijn bevestigd.

1.4    Fiddlr producten zijn uniek. Daarom is er geen voorraad, immers de voorraad is altijd 1 of 0. Fiddlr streeft naar een
         optimaal bijgewerkte voorraad, maar is niet aansprakelijk voor eventuele achterstand. Dit betekent dat als een product
         toch uitverkocht blijkt te zijn, de klant geen aanspraak kan maken of datzelfde product. Fiddlr stelt klant hiervan op de
         hoogte via een e-mailbericht. De klant heeft de keuze tussen: a) direct terugstorten van volledige aankoopbedrag, b) Een
         ander product kiezen voor hetzelfde bedrag tot 10% daarboven. Deze 10% wordt niet gefactureerd en dient als
         compensatie voor het niet up-to-date zijn van het online voorraadbeheer.

 

2       DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

2.1    Fiddlr zich inspannen de bestelling zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de klant naar beste weten te behartigen.
         Doormiddel van automatisch gegenereerde e-mailberichten wordt de klant op de hoogte gehouden van de voorgang
         van de bestelling.

2.2    Fiddlr is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering voor de
         klant mogelijk te maken.

 2.3   Een door Fiddlr opgegeven termijn voor het volbrengen van de bestelling heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de
         aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De klant dient Fiddlr in het geval van overschrijding van de
         opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen.

2.4    Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen
         van de instructies van de klant of het voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van de Fiddlr.

2.5    Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling
         schriftelijk aan Fiddlr te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de klant wordt geacht de bestelling te hebben
         aanvaard.

 

3       RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM EN EIGENDOMSRECHTEN

3.1    Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -
         waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan Fiddlr. Voorzover een dergelijk recht slechts
         verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Fiddlr daartoe bevoegd.

3.2    Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Fiddlr te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten)
         vermelden of verwijderen en is het de klant niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder
         vermelding van de naam Fiddlr openbaar te maken of te verveelvoudigen.

3.3    Downloads met patronen van Fiddlr mogen onder geen beding, via geen enkel medium, worden doorverkocht,
         gepubliceerd, gedeeld, gedupliceerd of anderszins, zonder voorafgaand uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
         Fiddlr te hebben ontvangen.

 

4       BETALING

4.1    Betalingen dienen vooraf plaats te vinden.

4.2     Indien Fiddlr de betaling niet ontvangen heeft, behoudt zij zich het recht voor de bestelling te annuleren of op te schorten.

  

5       GARANTIES EN VRIJWARINGEN

5.1    Fiddlr garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het
         ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan
         beschikken.

 

6        AANSPRAKELIJKHEID

6.1     Fiddlr is niet aansprakelijk voor:

          a.        fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de klant ter hand is gesteld.

          b.        misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun
                     aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de klant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige,
                     deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.

          c.        gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.

          f.         fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of
                     laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een
                     dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

6.2      Fiddlr is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel
          verstaan:

           a.        redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking
                      heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

           b.        de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de
                      overeenkomst te laten beantwoorden;

           c.        redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat
                     deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
           Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade,
           daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door
           bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

6.3       Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Fiddlr - ondergeschikten derhalve
           uitgezonderd -, is de aansprakelijkheid van Fiddlr voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de
           klant gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht
           betrekking heeft, verminderd met de door de opdrachtnemer gemaakte kosten voor inschakeling van derden, met dien
           verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 45.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het
           bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de opdrachtnemer uitkeert.

6.4      Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de bestelling is afgeleverd.

 

7          OVERIGE BEPALINGEN

7.1       Het is de klant niet toegestaan enig recht uit een met Fiddlr gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders
            dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

7.2       Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis
            komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten
            aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling
            worden gebonden.

7.3       De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen
            onderdeel van deze voorwaarden.

7.4       Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot
            het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het
            arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van de
            opdrachtnemer.

7.5       Over het algemeen worden pakketten binnen 2 dagen na ontvangst van de betaling verzonden. Ze worden verzonden
            met PostNL standaard (zonder tracking). Uitsluitend op verzoek van de klant worden tracking ingeschakeld (tegen een
            meerprijs welke wordt doorberekend aan de klant). Fiddlr berekent geen administratiekosten.

7.6       Uw pakket zal worden verzonden op eigen risico , maar speciale zorg wordt besteed aan de bescherming van kwetsbare
           objecten.